Σχεδιασμός έργων υποδομής μεταφορών: Σιδηροδρομικά δίκτυα και σιδηροδρομική υποδομή

 • Στρατηγικός σχεδιασμός σιδηροδρομικών δικτύων
 • Σχεδιασμός μητροπολιτικών  και προαστιακών σιδηροδρόμων
 • Σχεδιασμός δικτύων ελαφρών σιδηροδρόμων
 • Προβλέψεις ζήτησης σιδηροδρομικών μεταφορών
 • Ανάλυση χωρητικότητας σιδηροδρομικών διαδρόμων και σχεδιασμός σιδηροδρομικών κόμβων
 • Σχεδιασμός υπεραστικών σιδηροδρομικών διαδρόμων
 • Λειτουργικός σχεδιασμός σιδηροδρομικών σταθμών
 • Αναβάθμιση υφιστάμενων σιδηροδρομικών διαδρόμων
 • Σχεδιασμός τερματικών εγκαταστάσεων διαμετακόμισης
 • Μελέτες τεχνικών έργων σιδηροδρομικής υποδομής
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Υδραυλικές μελέτες σιδηροδρομικής υποδομής

Ενδεικτικά Εργα