Σχεδιασμός έργων υποδομής μεταφορών: Αεροδρόμια / Λιμάνια

 • Χωροταξικός σχεδιασμός δικτύων αερομεταφορών και λιμενικών εγκαταστάσεων
 • Επιλογή θέσης και γενική διάταξη αεροδρομίων και πεδίων ελιγμών
 • Γεωμετρικός σχεδιασμός αεροδρομίων και πεδίων ελιγμών
 • Γεωμετρικός σχεδιασμός συστημάτων προσπέλασης και οδικής εξυπηρέτησης αεροσταθμών / λιμενικών εγκαταστάσεων
 • Σχεδιασμός οδοστρωμάτων αεροδρομίων
 • Συστήματα επίγειων μεταφορών σε αεροδρόμια και σχεδιασμός εγκαταστάσεων στάθμευσης
 • Μελέτες θαλάσσιων μεταφορών
 • Σχεδιασμός χερσαίων εγκαταστάσεων λιμένων
 • Σχεδιασμός σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης λιμένων
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Σχεδιασμός συστήματος απορροής ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας τερματικών εγκαταστάσεων

Ενδεικτικά Εργα