Περιφερειακός / Αστικός Σχεδιασμός Μεταφορών

• Στρατηγικός σχεδιασμός μεταφορών σε εθνική / περιφερειακή κλίμακα
• Αστικές αναπτύξεις και αναπλάσεις
• Συγκοινωνιακός σχεδιασμός αστικών περιοχών
• Σχεδιασμός συστημάτων δημόσιων συγκοινωνιών
• Πολεοδομικός σχεδιασμός και πολιτική μεταφορών
• Κυκλοφοριακός σχεδιασμός μεγάλων αναπτυξιακών έργων
• Λειτουργία και διαχείριση συστημάτων μεταφορών
• Μελέτες χωροθέτησης και ανάλυση προσβασιμότητας
• Παρακολούθηση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων
• Ανάλυση λειτουργικού κόστους και τιμολογιακή πολιτική

Ενδεικτικά Εργα