Ολοκληρωμένος κυκλοφοριακός σχεδιασμός και σχεδιασμός έργων πολιτικού μηχανικού σε σημαντικά κέντρα γένεσης/έλξης μετακινήσεων

  • Ανάλυση προσπελασιμότητας στα πλαίσια διερεύνησης προοπτικών ανάπτυξης και εκτίμησης αξίας ακινήτων
  • Λειτουργικός και τεχνικός σχεδιασμός κυκλοφοριακών κόμβων συνδέσεων και εξυπηρέτησης  εγκαταστάσεων
  • Λειτουργική οργάνωση και γεωμετρική διάταξη εσωτερικού οδικού δικτύου οχημάτων και πεζών στον περιβάλλοντα χώρο
  • Λειτουργικός και τεχνικός σχεδιασμός εγκαταστάσεων στάθμευσης εντός των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο
  • Μελέτες κυκλοφοριακών επιπτώσεων και Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Συντονισμός και παρακολούθηση διαδικασιών αδειοδότησης
  • Σχεδιασμός δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας  σε συντονισμό με το εσωτερικό οδικό δίκτυο
  • Μελέτες κυκλοφοριακής σήμανσης (ρυθμιστικής και πληροφοριακής) και έλεγχος ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων
  • Στατικές μελέτες κτιριακών έργων, σταδίων, στεγάστρων και τεχνικών έργων κυκλοφοριακής υποδομής

Ενδεικτικά Εργα