Μελέτες Σκοπιμότητας

  • Μελέτες σκοπιμότητας για έργα συγκοινωνιακής υποδομής
  • Λειτουργική αξιολόγηση έργων, ιεράρχηση και χρονικός προγραμματισμός
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση και πρόγραμμα ανάπτυξης
  • Αναλύσεις  Κόστους – Οφέλους τεχνικών έργων
  • Χρηματοοικονομική και κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση έργων

Ενδεικτικά Εργα